Komornik Sądowy

DARIA PAULINA WYSOCKA

Zgodnie z decyzją Ministra Sprawiedliwości zostałam powołana na stanowisko Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku.

Jestem absolwentką Uniwersytetu w Białymstoku. Posiadam stopień magistra prawa. W 2013 roku ukończyłam aplikację komorniczą, zakończoną egzaminem komorniczym. Ponadto zdobyłam certyfikat księgowego wydanego na podstawie egzaminu zawodowego zdanego przed Komisją Egzaminacyjną Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddziału Okręgowego w Białymstoku.  Specjalizuję się w prowadzeniu egzekucji z nieruchomości.  Prowadzę również postępowania o egzekucję świadczeń  alimentacyjnych oraz świadczeń niepieniężnych.

Jako Komornik Sądowy odpowiedzialnie oraz sumiennie wykonuje powierzone mi obowiązki z poszanowaniem praw dłużnika z jednoczesnym uwzględnieniem interesu wierzyciela.

Komornikowi sądowemu jako funkcjonariuszowi publicznemu powierza się następujące zadania:

  • wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz zabezpieczenie roszczeń, w tym europejskich nakazów
  • zabezpieczenia na rachunku bankowym,
  • wykonywanie innych tytułów wykonawczych oraz tytułów egzekucyjnych, które podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich
  • w klauzulę wykonalności;
  • wykonywanie postanowień o zabezpieczeniu spadku lub sporządzanie spisu inwentarza;
  • wykonywanie zadań określonych w innych ustawach;
  • sporządzenie protokołu stanu faktycznego;
  • sprawowanie urzędowego nadzoru nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty.

Skontaktuj się z naszą kancelarią!